Skip to content
Παράδειγμα συνομιλίας με υπολογιστή γραφείου και κινητό τηλέφωνο.

Το Kaidan είναι μία απλή και φιλική στο χρήστη εφαρμογή Jabber/XMPP με μια μοντέρνα διεπαφή με χρήση των Kirigami και QtQuick. Το σύστημα υποστήριξης του Kaidan είναι σε C++ με τη βιβλιοθήκη qxmpp XMPP και την Qt 5.

Η ανάπτυξη του Kaidan δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, έτσι μην περιμένετε ότι θα λειτουργεί τόσο καλά όσο μια ολοκληρωμένη εφαρμογή.

Για μια λίστα από υποστηριζόμενα XEP, ρίξτε μια ματιά στο wiki.

Linux

Εγκατάσταση σε Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Kaidan Windows installers are also available to download from the binary-factory. These versions don’t contain the translations and are intended for testing purpose. Get involved and help us make them better!

Εκδόσεις RSS

0.8.0 2021-05-28

This release adds the following features:

 • Add typing notifications (XEP-0085: Chat State Notifications)
 • Add message history syncing (XEP-0313: Message Archive Management)
 • Window size is restored
 • The server's website link is displayed if account creation is disabled
 • Use breeze theme on macOS
 • Improved user strings & descriptions
0.7.0 2021-02-02

This release adds the following features:

 • Display client information (name, version, OS) of contacts
 • Drag'n'drop for sending files
 • Allow pasting images from the clipboard (Ctrl+Shift+V) into the chat
 • Allow inserting newlines using Shift+Enter
 • Add configuration of custom hostname/port
 • Favourite emojis are shown by default now
 • Search emojis by ":<name>"
 • Display connection errors in the global drawer after login
 • Improved design of media preview sheets
 • Restructure message sending bar

This release fixes the following bugs:

 • Do not interpret random URLs as files anymore
 • Fix the style of buttons when using Material style
 • Fix file dialog and media drawer opening in some cases
 • Fix opening of the LoginPage when scanning QR code without password

Kaidan requires Qt 5.14 now

0.6.0 2020-08-20

This release adds the following features:

 • When offline, messages are cached now to be sent later
 • It's allowed to also correct other messages than the last one now
 • Also pending (unsent) messages can be corrected now
 • Chats can be opened from the notifications now
 • New option to permanently hide your password in Kaidan
 • New buttons for easily copying your jid and password
 • Moved account management pages into the settings
 • The cursor is moved to the end of the text field when correcting a message now
 • Scanning QR codes without a password works now and results in only the JID being set
 • The roster is called contact list now
 • The resource for the displayed presence is picked with fixed rules now (it was random before which resource is displayed)
 • Handle notifications differently on GNOME to keep them in the notifications area
 • Switched to the upstream HTTP File Upload implementation
 • Code refactoring and partial rewrite of the following classes: Kaidan, ClientWorker, RosterManager, PresenceCache, DownloadManager, TransferCache, QrCodeDecoder

This release fixes the following bugs:

 • Playback issues in media video preview
 • Messages sent from other of your devices are displayed as they were sent by the chat partner
 • Notifications are shown persistently on the screen
 • Roster names are not updated in the database
 • Roster items are not updated in the model correctly
 • All sheets contain two headers: It uses the new built-in header property now
 • Unreadable buttons with white text on withe background in some styles
 • Database version isn't saved correctly
 • Errors when building with newer ZXing versions

Kaidan requires a C++17-compliant compiler now

0.5.0 2020-04-04

This release adds the following features:

 • Add parsing of XMPP URIs
 • Add QR code scanning and generation
 • Add contact search
 • Add muting notifications for messages of contacts
 • Add renaming contacts
 • Show user profile information
 • Add extended multimedia support
 • Add message search
 • Redesign contact list, text avatar, counter for unread messages, chat page, chat message bubble
 • Show notifications on Android
 • Add option for enabling or disabling an account temporarily
 • Refactor login screen with hints for invalid credentials and better usage of keyboard keys
 • Add message quoting
 • Truncate very long messages to avoid crashing Kaidan or using it to full capacity
 • Add button with link for issue tracking to about page
 • Improve messages for connection errors
 • Add account deletion
 • Redesign logo and global drawer banner
 • Add onboarding with registration, normal login and QR code login
 • Add OARS rating
 • Add secondary roster sorting by contact name
 • Add support for recording audio and video messages
 • Add Kaidan to KDE's F-Droid repository
 • Improve build scripts for better cross-platform support
 • Refactor code for better performance and stability
 • Add documentation to achieve easier maintenance

This release fixes the following bugs:

 • Fix AppImage build
 • Fix scrolling and item height problems in settings

Require Qt 5.12 and QXmpp 1.2

Drop Ubuntu Touch support due to outdated Qt

0.4.2 2020-04-02

This release adds the following features:

 • ChatMessage: Do not display media URLs
 • ChatMessage: Add media URL copy action

This release fixes the following bugs:

 • Fix roster not cleared when switching account
 • ChatMessage: Fix copy to clipboard function
 • Fix scroll indiciator not overlap message on the right edge
 • Fix upload issues
 • ChatPage: Clear message correction when sent
 • Fix roster sorting
 • Fix buttonTextColor deprecation warnings
 • Fix build with QXmpp >= 1.0.1
0.4.1 2019-07-16

This release fixes the following bugs:

 • Fix SSL problems for AppImage
 • Fix connection problems
 • Keep QXmpp v0.8.3 compatibility
0.4.0 2019-07-08

This release adds the following features:

 • Show proper notifications using KNotifications
 • Add settings page for changing passwords
 • Add XEP-0352: Client State Indication (gloox/QXmpp)
 • Add media/file (including GIFs) sharing
 • Full back-end rewrite to QXmpp
 • Implement XEP-0363: HTTP File Upload and UploadManager for QXmpp
 • Use XEP-0280: Message Carbons from QXmpp
 • Use XEP-0352: Client State Indication from QXmpp
 • Check incoming messages for media links
 • Implement XEP-0308: Last Message Correction
 • Make attachments downloadable
 • Implement XEP-0382: Spoiler messages
 • Kaidan is now offline usable
 • Kaidan is able to open xmpp: URIs
 • New logo
 • Show presence information of contacts
 • Add EmojiPicker from Spectral with search and favorites functionality
 • Highlight links in chat and make links clickable
 • New about dialog instead of the about page
 • Add image preview in chat and before sending
 • Send messages on Enter, new line on Ctrl-Enter
 • 'Add contact' is now the main action on the contacts page
 • Elide contact names and messages in roster
 • Chat page redesign
 • Display passive notifications when trying to use online actions while offline
 • Automatically reconnect on connection loss
 • Contacts page: Display whether online in title
 • Add different connection error messages
 • Use QApplication when building with QWidgets
 • Ask user to approve subscription requests
 • Remove contact action: Make JIDs bold
 • Add contact sheet: Ask for optional message to contact
 • Add empty chat page with help notice to be displayed on start up
 • Redesign log in page
 • Add Copy Invitaion URL action
 • Add 'press and hold' functionality for messages context menu
 • Add copy to clipboard function for messages
 • Add mobile file chooser
 • Highlight the currently opened chat on contacts page
 • Remove predefined window sizes
 • Use new Kirigami application header
 • Make images open externally when clicked
 • Use QtQuickCompiler
 • Display upload progress bar
 • Add text+color avatars as fallback
 • Remove diaspora log in option
 • Support for Android
 • Support for Ubuntu Touch
 • Support for MacOS
 • Support for Windows
 • Support for iOS
 • Add KDE Flatpak
 • Switch Android builds to CMake with ECM
 • Improve Linux AppImage build script
 • Add additional image formats in AppImage
 • Forget passwords on log out
 • Append four random chars to resource
 • Save passwords in base64 instead of clear text
 • Generate the LICENSE file automatically with all git authors
 • Store ubuntu touch builds as job artifacts
 • Add GitLab CI integration

This release fixes the following bugs:

 • Fix blocking of GUI thread while database interaction
 • Fix TLS connection bug
 • Don't send notifications when receiving own messages via. carbons
 • Fix timezone bug of message timestamps
 • Fix several message editing bugs
 • Fix black icons
 • Fix rich text labels in Plasma Mobile
 • Small Plasma Mobile fixes
0.3.2 2017-11-25

This release adds the following features:

 • Added AppImage build script (#138)
 • Use relative paths to find resource files (#143)
 • Source directory is only used for resource files in debug builds (#146)
0.3.1 2017-11-20

This release fixes the following bugs:

 • Fixed database creation errors (#135, #132)
 • ChatPage: Fixed recipient's instead of author's avatar displayed (#131, #137)

This release adds the following features:

 • Added Travis-CI integration (#133, #134, #136)
 • Added Malay translations (#129)
0.3.0 2017-08-15

This release adds the following features:

 • Added XEP-0280: Message Carbons (#117)
 • Added XEP-0054/XEP-0153: VCard-based avatars (#73, #105, #119)
 • Added file storage for simply caching all avatars
 • New roster design - showing round avatars and last message (#118)
 • New chat page design - showing time, delivery status and round avatars (#123)
 • Switched to XMPP client library "gloox" (#114)
 • Rewritten most of the back-end for gloox and partialy also restructured it (#114)
 • (Re)written new LogHandler for gloox (Swiften had this already included) (#114)
0.2.3 2017-06-19

This release fixes the following bugs:

 • LoginPage: Remove material shadow (#113)
 • Kaidan was crashing since v0.2.2 when inserting a new message to the DB
0.2.2 2017-06-19

This release fixes the following bug:

 • RosterPage: Clear TextFields after closing AddContactSheet (#106)

This release adds the following features:

 • RosterController: Save lastMessage for each contact (#108)
 • Add database versioning and conversion (#110)
 • Database: Add new roster row `avatarHash` (#112)
 • CMake: Add feature summary (#109)
0.2.1 2017-06-08

This release fixes the following bug:

 • Roster page: Fixed style: Now has contour lines and a cool material effect
0.2.0 2017-06-06

This release adds the following features:

 • Add Roster Editing (#84, #86)
 • Roster refreshes now automatically (#83)
 • Contacts are now sorted
 • Add unread message counters (#92, #101)
 • Add LibNotify-Linux notifications (#90)
 • Add custom JID resources (#82)
 • Add XEP-0184: Message Delivery Receipts
 • Disable stream compression by default (for HipChat/other server compatibility)
 • GUI: Port to Kirigami 2 (#81)
 • User Material/Green Theme per default
 • Login page: New design with diaspora* login option (#87)
 • Chat page: Slightly improved design

This release fixes the following bugs:

 • AboutPage: Fix possible closing of multiple pages