Skip to content

Skanpage

Categories:   გრაფიკა
Screenshot of Skanpage

Skanpage არის მარტივი სკანირების აპლიკაცია, რომელიც შექმნილია დოკუმენტებისა და სურათების მრავალგვერდიანი სკანირებისთვის და შესანახად.

თვისებები:

  • Flatbed და ADF სკანერებიდან სკანრება
  • სკანერის პარამეტრების მორგება
  • სკანირებული გვერდების გადალაგება, მობრუნება და წაშლა
  • მრავალგვერდიან PDF დოკუმენტებში და გამოსახულებებში შენახვა
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.

Releases RSS

22.08.3 2022-11-03
22.08.2 2022-10-13
22.08.1 2022-09-08